ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##

ޙައްޖު 1429ޙައްޖުވެރިން އެނބުރި ހޮޓަލަށް އަންނަމުންދަނީ
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1003 ފަހަރު]

ޑިސެމްބަރު 2008 (ބުރާސްފަތި): މިއަދު ހަވީރު ޖަމްރާއަށް ހިލައުކުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ވަނީ މިނާއިން ފުރާފައެވެ.
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ހިލައުކައިފި.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1139 ފަހަރު]

ޑިސެމްބރު 2008 (އަންގާރަ): ޙައްޖުމަހުގެ 11، 12 އަދި 13 މިތިންދުވަހު ހުރިހާ ޙައްޖާޖީންވެސް ތިން ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކާނެއެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ދިވެހި ޙައްޖާޖީން ތިން ޖަމްރާއަށް ހިލައުކައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ދިވެހިންގެ ގިނަ ޖަމާޢަތްތައް ހިލައުކުމަށް ގޮސްފައިވަނީ މިރެއެވެ.
މިނާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލިމީހާ ކައިރިއަށް މިނސްޓަރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 946 ފަހަރު]

ޑިސެމްބރު 2008 (އަންގާރަ): މިނާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ޞަފާ ޙައްޖު ޖަމާޢަތުގެ ބަލިމީހާގެ ޙާލު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު އިއްޔެ މިނާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.
ޢީދު މުބާރަކު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 987 ފަހަރު]

ޑިސެމްބރު 2008 (ހޯމަ): މިއަދަކީ 1429 ވަނައަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ދުވަހެވެ.
ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތުން އެނބުރި މިނާއަށް
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 988 ފަހަރު]

ޑިސެމްބރު 2008 (ހޯމަ): ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންހެން މިހާރު ތިބީ މިނާގައި ކަމަށް މިނާގައި ހުންނެވި ނޫރުލް އިސްލާމްގެ އެޑިޓަރު މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތް ބިމުގައި
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1057 ފަހަރު]

ޑިސެމްބރު 2008 (އާދިއްތަ): މިއަދަކީ 1429 ވަނަ އަހަރުގެ ޢަރަފާތް ދުވަހެވެ. ޙައްޖުގެ ޢަޅުކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންވެސް މިއަދު ޢަރާފާތް ބިމަށް ދާނެއެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތަށް ދަތުރުކުމުންދާއިރު ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖާޖީން މިވަގުތު ތިބީ ޢަރަފާތުގެ މާތް ބިމުގައެވެ.
ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތު ބިމަށް ހިނގައްޖެ
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 984 ފަހަރު]

ޑިސެމްބރު 2008 (އާދިއްތަ): ދިވެހި ޙައްޖެ ވެރިންގެ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތައް ރޭގެ ފަތިހު ޢަރަފާތު ބިމަށް ހިނގައްޖެއެވެ.
މިނިސްޓަރު ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1024 ފަހަރު]

ޑިސެމްބަރު 2008 (ހޮނިހިރު): މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ޙައްޖުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި މިނާއަށް ގޮސްތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
އަމީރުލް ޙައްޖު މިނާގައި ތިއްބެވި ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ޙާލު ބައްލަވާލައްވައިފި
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1169 ފަހަރު]

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިނާގައި ތިއްބެވި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.
ޙައްޖުވެރިން މިނާ އަށް ހިނގައްޖެ
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 924 ފަހަރު]

ދިވެހި ޙައްޖެ ވެރިންގެ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތައް މިހާރު މިނާ އަށް ހިނގައްޖެއެވެ.
Page Number :   1 2 3 > 

 
 
 

 

 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429