ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##

ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިތިޔަ ކަނބަލުންނަށް އެންމެ ހެޔޮ ޖިހާދަކީ ޙައްޖެވެ.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1243 ފަހަރު]

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝަތު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ ވިދާޅުވިއެވެ." އޭ! ﷲ ގެ ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) އެވެ. ޖިހާދަކީ އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލު ކަމުގައި ތިމަންމެން ދެކެމުއެވެ. ތިމަންމެން ޖިހާދު ކުރަން ވީހެއްޔެވެ؟" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. " ނޫނެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަ ކަނބަލުންނަށް އެންމެ ހެޔޮ ޖިހާދަކީ މަބްރޫރު ޙައްޖެކެވެ."
Page Number :  

 
 
 

 

 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429