ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##

އިރުޝާދުޙައްޖުވެރިންނާއި ޢުމްރާވެރިންނަށް މުހިއްމު އިރުޝާދުތަކެއް
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1501 ފަހަރު]

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ތޮއްޖެހި ބާރުބޮޑުވާ އެއްވަގުތަކީ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަން ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ ގަޑިއެވެ. އެވަގުތު ގިނަ ޙައްޖުވެރިންތަކެއް ޠަވާފުކުރާތަނަށް އެއްވަގުތާ ފައިބަން އުޅުމުން، ބާރުބޮޑުވެ، ގިނަބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޠަވާފު ކުރާތަނަށް ފައިބާނަމަ، ބަންގިގޮވާ ވަގުތާ ކައިރިކޮށް ނުފައިބާށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، އެތަނަށް ފައިބަން ބޭނުންނަމަ ވަގުތު އޮއްވާ ގޮސް ފައިބާށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބަންގިއަށްފަހު ވަގުތުން ޠަވާފްކުރާތަނަށް ފޭބުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ބޭފުޅުން މި ވަގުތު ޠަވާފްކުރާތަނަށް ނުފޭބުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
ޙައްޖުވެރިންނަށް 20 ނަސޭހަތް
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 2561 ފަހަރު]

ޙައްޖަށް ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި، އަދި ޙައްޖު ދަތުރުގައި އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން ﷲ އަށް ތައުބާވާށެވެ. ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަންޖެހޭ ގޮތް އިތުބާރުހުރި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ އަރިހުން އަހައި އޮޅުން ފިލުވާށެވެ.
Page Number :  

 
 
 

 

 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429