##siteName##


 ޙައްޖު - ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން  

ސަޢުޔު ކުރުމުގައި ބައެއް ޙައްޖުވެރިންގެ ކިބައިން ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

5 ނޮވެމްބަރ 2008
 : 

# حيض ވެރިޔާ އާއި نفاس ވެރިޔާ އަށް طواف ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ސަޢުޔު ކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. އެހެނީ ސަޢުޔު ކުރާ ތަނަކީ مسجد الحرام ގެތެރެއިންވާ ތަނެއްނޫނެވެ.

* ދެއަތުން ނުވަތަ އެއްއަތުން ޙަރަމްފުޅާދިމާލަށް އިޝާރާތްކޮށް ހެދުމަކީ حج ވެރިންނާއި عمرة ވެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ވަރަށް ބޮޑުކުށެކެވެ.

* އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަންހެނުން ފެހި ދެބޮކި ދެމެދު (ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްގޮތަށް) ބާރަށް ހިގުންވެސް ކުށް ތަކުގެތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެހެނީ އެއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ކަމެކެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1317 ފަހަރު