##siteName##


 ޙައްޖު  

ޙައްޖު - ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން

9 ނޮވެމްބަރ 2008
 : 

 


http://hajj.noorul-islam.net/stepbystep/default.asp


މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވުޒާރަތުއް ޝުއޫނިލް އިސްލާމިއްޔާ ވަލް އައުޤާފް ވައްދަޢުވާ ވަލްއިރުޝާދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ޙައްޖުވެރިންނަށް ދީނީ ލީފްލެޓްތައް ބެހުމާއިބެހޭ ކޮމިޓީ އިން ޢަރަބި ބަހުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ލީފްލެޓެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.

މި ލިޔުން ތަރުޖަމާކުރެއްވީ މަދީނާގެ އިސްލާމިކްޔުނިވާސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރައްވަމުން ގެންދާ ކުދިން ކޮޅެކެވެ.

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިޢަމަލު ޤަބޫލު ކުރައްވައި، ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނަށް ފައިދާކުރަނިވި އެއްޗެއްކަމުގައި ލައްވާށި! އާމީން


 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1473 ފަހަރު