##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ޙައްޖުވެރިން މިނާ އަށް ހިނގައްޖެ

6 ޑިސެމްބަރު 2008
 : 

ދިވެހި ޙައްޖެ ވެރިންގެ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތައް މިހާރު މިނާ އަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމާއި ޙައްޖެވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ 12 ކުދިންނާއި މައްކާގެ އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ 3 ކުދިން ވަނީ މައްކާއިން ޙައްޖުވެރިންގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިފައެވެ. މިރޭ ފަތިހު ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތް ބިމަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރު ފަށާނެކަމަށް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނާއި ޙަވާލާދީ ނޫރުލް އިސްލާމްގެ އެޑިޓަރު މުޙައްމަދު އަނީލް މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.


 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 905 ފަހަރު