##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ޢީދު މުބާރަކު

8 ޑިސެމްބަރު 2008
 : 

08 ޑިސެމްބރު 2008 (ހޯމަ):

މިއަދަކީ 1429 ވަނައަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ދުވަހެވެ.

މި އުފާވެރި އަޟްޙާޢީދުގެ ތަހްނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނޫރުލްއިސްލާމް ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 966 ފަހަރު