##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

މިނާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލިމީހާ ކައިރިއަށް މިނސްޓަރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

9 ޑިސެމްބަރު 2008
 : 

09 ޑިސެމްބރު 2008 (އަންގާރަ): މިނާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ޞަފާ ޙައްޖު ޖަމާޢަތުގެ ބަލިމީހާގެ ޙާލު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު އިއްޔެ މިނާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ އަމީރުލްޙައްޖުގެގޮތުގައި ވަޑައިގެން ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ޙާލު ވަރަށް ކައިރިން އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ބައްލަވަމުންނެވެ. އަދި ޙައްޖުވެރިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 927 ފަހަރު