ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު - ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން  

ސަޢުޔު ކުރުމުގައި ބައެއް ޙައްޖުވެރިންގެ ކިބައިން ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

5 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


# حيض ވެރިޔާ އާއި نفاس ވެރިޔާ އަށް طواف ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ސަޢުޔު ކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. އެހެނީ ސަޢުޔު ކުރާ ތަނަކީ مسجد الحرام ގެތެރެއިންވާ ތަނެއްނޫނެވެ.

* ދެއަތުން ނުވަތަ އެއްއަތުން ޙަރަމްފުޅާދިމާލަށް އިޝާރާތްކޮށް ހެދުމަކީ حج ވެރިންނާއި عمرة ވެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ވަރަށް ބޮޑުކުށެކެވެ.

* އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަންހެނުން ފެހި ދެބޮކި ދެމެދު (ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްގޮތަށް) ބާރަށް ހިގުންވެސް ކުށް ތަކުގެތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެހެނީ އެއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ކަމެކެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1460 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429