ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު - ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން  

ޢާއްމުކޮށް ޢަރަފާތް ދުވަހު ބައެއް ޙައްޖުވެރިންގެ ކިބައިން ފެންނަ ކުށްތައް

5 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


ޢަރަފާތުގެ ހުދޫދުން ބޭރަށްފައިބައި އެބައިމީހުން އެތިބިތަނުގައި ޢަރަފާތުބޭރުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެ އިރު އޮއްސުމުން މުޒްދަލިފާއަށް ދިއުން؛ މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފި މީހާއަށް ޙައްޖެއް ނެތެވެ.

އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ޢަރަފާތުން ނުކުތުން: މިގޮތް ހުއްދަނުވަނީ މިކަމަކީ ނައްބިއްޔާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޢަމަލުފުޅާއި ޚިލާފުކަމަކަށްވާތީއެވެ.

ޢަރަފާތު ފަރުބަދައަށް އެރުމަށާއި އެފަރުބަދައިގެ ކޮޅަށް އެރުމަށާއި އަދިވެސް އެފަރުބަދައިގައި އަތްޖައްސާލުމަށް ނުވަތަ ނަމާދުކުރުމަށް ބޮނޑިވެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ކޮއްޕާހެދައި އުޅުން؛ މިއީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ބިދުޢައެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީގޮތުންނާއި އަދިވެސް މިނޫންވެސް އެތައް ގޮތަކުން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންވާގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ.

ދުޢާ ކުރުމުގައި ޢަރަފަތު ފަރުބަދައަށް ކުރިމަތިލުން މިއީވެސް މީހުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ކުށެކެވެ. (ސުންނަތް ގޮތަކީ ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ދުޢާކުރުމެވެ.)
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1338 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429