ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު - ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން  

ޠަވާފުލްއިފާޟާ

5 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


ތަމައްތުޢު ކޮށް ޙައްޖުވާ މީހަކުނަމަ ޢީދު ދުވަހު ހެދުނު ބޮޑު ޖަމްރާ (ޖަމްރަތުލް ޢަޤަބާ) އަށް ހިލައުކުމަށްފަހު މައްކައަށް އައިސް ޠަވާފުލް އިފާޟާ ކޮށް ޞަފާއާއި މަރުވާ ދެމެދު 07 ބުރު ޖަހާނީ އެވެ.

ޠަވާފުލް އިފާޟާ މިނާގެ ދުވަސްތަކުގައި ނުކޮށް ލަސްކޮށްލުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ޖަމްރާތަކަށް ހިލަ އުކައި ނިމުމުންނެވެ.

ޢީދު ދުވަހު ޠަވާފުލް އިފާޟާ ކުރުމަށްފަހު، ހައްޖުވެރިޔާއަށް އިޙްރާމް ބަނުމުން ޙަރާމްވީ ހުރިހާކަމެއް ހުއްދަވާނެއެވެ. އަދި އަނބިމީހާވެސް ހުއްދަވާނެއެވެ.

އިފްރާދު ނުވަތަ ޤިރާންކޮށް ޙައްޖުވާ މީހަކުނަމަ، މައްކާއަށް އައިސް ކުރި ޠަވާފުލް ޤުދާމާއެކު ޙައްޖުގެ ސައުޔުވެސް ވާނީ އަދާ ކޮށްފައެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1374 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429