ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު  

ޙައްޖު - ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން

9 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


 


http://hajj.noorul-islam.net/stepbystep/default.asp


މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވުޒާރަތުއް ޝުއޫނިލް އިސްލާމިއްޔާ ވަލް އައުޤާފް ވައްދަޢުވާ ވަލްއިރުޝާދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ޙައްޖުވެރިންނަށް ދީނީ ލީފްލެޓްތައް ބެހުމާއިބެހޭ ކޮމިޓީ އިން ޢަރަބި ބަހުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ލީފްލެޓެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.

މި ލިޔުން ތަރުޖަމާކުރެއްވީ މަދީނާގެ އިސްލާމިކްޔުނިވާސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރައްވަމުން ގެންދާ ކުދިން ކޮޅެކެވެ.

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިޢަމަލު ޤަބޫލު ކުރައްވައި، ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނަށް ފައިދާކުރަނިވި އެއްޗެއްކަމުގައި ލައްވާށި! އާމީން


 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1441 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429