ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

މިއަހަރުގެ ޢަރަފާތްދުވަހަކީ 7 ޑިސެމްބަރ ވާ އާދީއްތަ ދުވަސް

30 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


2008 - މިއަހަރުގެ ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 29 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަސްކަމުގައި ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޖްލިސުލް ޤަޟާއިލް އަޢްލާ އިން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މަޖިލީހުން ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން މިއަހަރުގެ ޙައްޖު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަސް ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ، ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 7 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ ޑިސެމްބަރ 8 ވާ ހޯމަ ދުވަހެވެ.

މި ބަޔާން ނިންމަވާލައްވަމުން، މުސްލިމުންނަށާއި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފިތުނަތަކާއި މުޞީބާތްތައް ދުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރުމަށް މުޅި އުއްމަތަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޙައްޖުވެރިންނަށް ޙައްޖު ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވުމަށާއި، އެބައިމީހުންނާއި އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށްއެދި ދުޢާ ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 895 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429