ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ދިވެހި އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި ނޫރުލްއިސްލާމްގެ މުޝްރިފް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މައްކާއަށް ވަޑައިގެންފި

1 ޑިސެމްބަރު 2008

 : 


މެންދުރުފަހު 3:00 (ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ)

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް އައިސްފައިވާ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ އަމީރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، އަދި ނޫރުލްއިސްލާމް.ނެޓްގެ މުޝްރިފް، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަދު މެންދުރުފަހު މައްކާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

 

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ ....
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1032 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429