ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ޙައްޖުވެރިން މިނާ އަށް ހިނގައްޖެ

6 ޑިސެމްބަރު 2008

 : 


ދިވެހި ޙައްޖެ ވެރިންގެ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތައް މިހާރު މިނާ އަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމާއި ޙައްޖެވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ 12 ކުދިންނާއި މައްކާގެ އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ 3 ކުދިން ވަނީ މައްކާއިން ޙައްޖުވެރިންގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިފައެވެ. މިރޭ ފަތިހު ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތް ބިމަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރު ފަށާނެކަމަށް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނާއި ޙަވާލާދީ ނޫރުލް އިސްލާމްގެ އެޑިޓަރު މުޙައްމަދު އަނީލް މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.


 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 880 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429