ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

އަމީރުލް ޙައްޖު މިނާގައި ތިއްބެވި ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ޙާލު ބައްލަވާލައްވައިފި

6 ޑިސެމްބަރު 2008

 : 


މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް އައިސްފައިވާ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ އަމީރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިނާގައި ތިއްބެވި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

ޙައްޖުވެރިން މިނާގައި ތިއްބެވި ފޭލިގެތަކަށް ވަޑައިގެން ޙައްޖުވެރީންނާއި ބައްދަކުރައްވާ ޙާލުއަހުވާލު ބައްލަވާފައިވެއެވެ. އަދި މި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ގުރޫޕްތަކުގެ އިސްވެރީންނާއި ވަކިވަކީން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1226 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429