ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ޙައްޖުވެރިން ޢަރަފާތު ބިމަށް ހިނގައްޖެ

6 ޑިސެމްބަރު 2008

 : 


07 ޑިސެމްބރު 2008 (އާދިއްތަ): ދިވެހި ޙައްޖެ ވެރިންގެ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތައް ރޭގެ ފަތިހު ޢަރަފާތު ބިމަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމާއި މިއަދު އިރު އޮއްސުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން މުޒްދަލިފާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރު ފަށާނެކަމަށް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނާއި ޙަވާލާދީ ނޫރުލް އިސްލާމްގެ އެޑިޓަރު މުޙައްމަދު އަނީލް މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.


 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1040 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429