ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ޢީދު މުބާރަކު

8 ޑިސެމްބަރު 2008

 : 


08 ޑިސެމްބރު 2008 (ހޯމަ):

މިއަދަކީ 1429 ވަނައަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ދުވަހެވެ.

މި އުފާވެރި އަޟްޙާޢީދުގެ ތަހްނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނޫރުލްއިސްލާމް ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 940 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429