ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1430  

ސަފާ ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން މަދީނާ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މައްކާއަށް ހިނގައްޖެ

6 ނޮވެމްބަރ 2009

 : 


 

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ތިބި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ޞަފާ ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން މަދީނާގެ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މައްކާއަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ފުރައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ދިވެހި ޙައްޖު ގުރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ގުރޫޕް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ހުރިހާ ގުރޫޕްތަކުގެ ޙައްޖުވެރިން މިހާރު ވަނީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސިސިލްފަރު ގުރޫޕާއި އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން މަދީނާ އަށް ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 729 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429