ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1430  

އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން މަދީނާއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނީ

8 ނޮވެމްބަރ 2009

 : 


 

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ގަޑިން މެންދުރު 2:15

އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން މިހާރު ތިބީ މަދީނާއާ 100 ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައި ކަމަށް އެ ގުރޫޕްގެ ވެރިޔާ ފޯނުން ނޫރުލްއިސްލާމްއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. ގުރޫޕްގެ ވެރިޔާ ލަފާ ކުރައްވާ ގޮތުގައި ޢަޞްރު ނަމާދަށް (ގާތްގަނޑަކަށް 3:30 ހާއިރަށް) މަދީނާއަށް ފޯރާނެއެވެ.

 

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ގަޑިން ހެނދުނު 10:00

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕްގެ ޙަވާލުގައި އައި ޙައްޖުވެރިން މިހާރު މަދީނާއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މައްކާއިން ފުރާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައެވެ. ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:30 ހާއިރު ޙައްޖުވެރިންނަށް މަދީނާއަށް ފޯރާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ...
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 772 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429