ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1430  

މިއަދަކީ ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

18 ނޮވެމްބަރ 2009

ޚަބަރު : ނޫރުލްއިސްލާމް


 

މިއަދަކީ (ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 18 ވީ ބުދަ ދުވަހަކީ) ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެހެންކަމުން 1430 ވަނައަހަރުގެ ޢަރަފާތްދުވަސް ނުވަތަ ޙައްޖުދުވަސް ކަމުގައި ވާނީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ވާ ހުކުރު ދުވަހެވެ.

އެހެންކަމުން ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ މާތްކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެހައި ދިވެހި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ނޫރުލްއިސްލާމް އިން ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.

 

        ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގެ މާތްކަން

        ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގައި ކުރުން އެދެވިގެންވާ ބައެއް އަޅުކަންތައް

        ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.

 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 746 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429