ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1431  

އަމީރުލްޙައްޖު މައްކާއަށް ވަޑައިގެންފި

7 ނޮވެމްބަރ 2010

 : 


7 ނޮވެމްބަރ 2010 (އާދީއްތަ) :

1431 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ވަޑައިގެންނެވި، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ މިއަދު ހަވީރު މައްކާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދަށް ޖިއްދާގެ އެއާޕޯޓުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ދިވެހި ޙައްޖުމިޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 2375 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429